Faculty of Bio-SciencesDr. Dinesh Kalra, M.Sc., B.Ed., Ph.D., UGC NET
Dr. Shivani Kaushal, M.Sc., Ph.D.
Dr. Rajinder Kaur, M.Sc. (IT), M.Sc. (MFT), Ph.D.