Faculty of PhysicsMr. Davinder Kumar, M.Sc (Physics), Ph.D. (Pursuing)
Mr. Rohit Kumar, M.Sc. (Physics)
Ms. Himanshi Gera, M.Sc. (Physics), B.Ed.
Mrs. Amanpreet Kaur, M.Sc (Physics)